Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž Obec Vystrčenovice jedná a rozhoduje. Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ. 

 •        Ústava České republiky 
 •        Listina základních práv a svobod

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří především následující zákonné normy v platném znění včetně pozdějších změn a doplňků:

 •         zák. č. 128/2000 Sb. o obcích 
 •         zák. č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích 
 •         zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení 
 •         zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích 
 •         zák. č. 268/1949 Sb. o matrikách 

        Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách 

        vyhl. Ústředního úřadu pro věci národních výborů č. 97/1961 Sb. o názvech obcí, označování ulic a číslování domů 

 •         zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích 
 •         zák. č. 135/1982 Sb. o hlášení a evidenci pobytu občanů 
 •         zák. č. 135/1985 Sb. o požární ochraně 
 •         zák. č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím 
 •         nař. vlády ČR č. 475/1990, kterým se určují pověřené obecní úřady 
 •         zák. č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství 
 •         zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích 
 •         zák. č. 576/1990 Sb. o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky 
 •         zák. č. 455/1991 o živnostenském podnikání 
 •         zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví 
 •         zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
 •         zák. č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších 
 • organizacích a orgánech 
 •         zák. č. 262/1994 Sb. o odměnách členů zastupitelstev v obcích 
 •         zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech 
 •         zák. č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků 
 •         zák. č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí 
 •         zák. č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích 
 •         nař. vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii 
 •         zák. č. 41/1993 Sb. o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady 
 •         vyhl. MF č. 176/1993 o nájemném z bytu a úhradě za plnění, poskytovaná s užíváním bytu 
 •         zák. č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě 
 •         zák. č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek 
 •         vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích 
 •         zákoník práce č. 65/1965 Sb. 
 •         zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností 
 •         zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů 
 •         zák. č. 301/2000 Sb. o matrikách 
 •         Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách 
 •         zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech 
 •         zák. 513/1991 Sb. – Obchodní zákoník 
 •         zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 
 • nař. vlády č. 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi 
 •         zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy 
 •         zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu

Tyto zákonné normy jsou doplněny vyhláškami a nařízeními Obce Zbilidy, které jsou v plném znění uveřejněny na této internetové úřední desce v sekci Vyhlášky a nařízení.

Další odkazy , kde je možné získat potřebné informace o zákonných normách:

Vláda ČR s odkazy na jednotlivá ministerstva: www.vlada.cz