Důvod a způsob založení

Obec Vystrčenovice (dále jen obec) vznikl jako územně samosprávná jednotka s právní subjektivitou ke dni nabytí účinnosti ústavního zákona č. 294/1990 Sb. a zákona ČNR č. 367/1990 S., o obcích (obecní zřízení), tzn. ke dni voleb do obecních zastupitelstev -dnem 24. listopadu 1990.

Podle současného platného právního předpisu – zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, je obec charakterizovaná jako základní územní samosprávné společenství občanů, které má právo na samosprávu, tvoří územní celek, který je vymezený hranicí území obce. Obec je veřejnoprávní korporací a má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Navíc obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.