Obecní úřad

Informace dle zákona č. 106/1999 sb. | Důvod a způsob založení obce

Obec vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona ?. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.


Poslaním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz. zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační Řád obecního úřadu).

 

© 2008 Lukáš a Vojtěch Krajíčkovi | Prohlášení o přístupnosti