Obecní úřad

Informace dle zákona č. 106/1999 sb. | RozpoÄŤet obce na rok 2008

I. Rozpo?tové p?íjmy rozpo?et rozpo?et po zm?nách
Paragraf Polo?ka ÚZ Text

1111
Da? z p?íjm? fyz. osob ze závislé ?innosti 160 000 160 000

1112
Da? z p?íjm? fyz. osob ze sam. výd?le?né ?innosti 17 000 29 000

1113
Da? z p?íjm? fyz. osob z kapitálových výnos? 9 000 14 500

1121
Da? z p?íjm? právnických osob 180 000 248 500

1211
Da? z p?idané hodnoty 270 000 357 600

1332
Poplatky za zne?i??ování ovzdu?í 2 000 2 000

1337
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 40 000 35 000

1341
Poplatek ze ps? 2 600 2 000

1361
Správní poplatky 0 200

1511
Da? z nemovitostí 65 000 66 800

4111 98193 Neinv.p?ijaté transfery z v?eob.pokl. 0 12 500

4112
Neinv. dotace ze st. rozpo?tu (na výkon st.správy) 7 200 7 200

4116 15091 Ost. neinv. p?ijaté transfery ze st. rozp. 0 3 900

4122 90 Neinv. p?ijaté transfery od kraj? - POV 2008 0 0

4222 90 Neinv. p?ijaté transfery od kraj? 0 116 000

4222
Inv. p?ijaté transfery od kraj? 0 30 500
Bez ODPA 752 800 1 085 700

2131
P?íjmy z pronájmu pozemk? 7 000 4 900
1012 Podnikání a restrukturalizace v zem?d?lství a potraviná?ství 7 000 4 900

2111
P?íjmy z poskytování slu?eb a výrobk? 0 67 200
1032 Podpora ostatních produk?ních ?inností 0 67 200

2132
P?íjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejích ?ástí 57 700 56 500
3633 Výstavba a údr?ba místních in?enýrských sítí 57 700 56 500

2111
P?íjmy z poskytování slu?eb a výrobk? 5 000 1 900
3723 Sb?r a svoz ost. odpad? (jiných ne? nebezpe?ných a komunálních) 5 000 1 900

2111
P?íjmy z poskytování slu?eb a výrobk?
6 500
3727 Prevence vzniku odpad? 0 6 500

2141
P?íjmy z úrok? 27 000 29 500
6310 Obecné p?íjmy a výdaje z finan?ních operací 27 000 29 500

8123
Dlouhodobé p?ijaté p?j?ené prost?edky 31 800 31 800

8115
zm?na stavu krátk. prost?edk? na ú?tech 143 600 -43 300
8xxx Financování 175 400 -11 500
CELKEM P?ÍJMY 1 024 900 1 240 700


II. Rozpo?tové výdaje rozpo?et rozpo?et po zm?nách
Paragraf Polo?ka ÚZ Text

5021
Ostatní osobní výdaje 2 000 600

5139
Nákup materiálu 2 000 0

5169
Nákup slu?eb 0 22 800
1032 Podpora ostatních produk?ních ?inností 4 000 23 400

5169
Nákup slu?eb 500 500
2221 Provoz ve?ejné silni?ní dopravy 500 500

6121
Budovy, haly, stavby 45 700 76 200
2310 Pitná voda 45 700 76 200

5169
Nákup slu?eb 1 800 1 600
2321 Odvád?ní a ?i?t?ní odpadních vod a nakládání s kaly 1 800 1 600

5229
Ost. neinv. transfery nezisk. a podobným organizacím 1 000 0

5339
Neinv. p?ísp?vky ost. p?ísp. organizacím
5 000

5321
Neinv. transfery obcím - p?ísp?vky na ?áky 25 000 25 000
3113 Základní ?koly 26 000 30 000

5021
Ostatní osobní výdaje 2 000 2 000

5136
Nákup knih 2 000 600
3314 ?innosti knihovnické 4 000 2 600

5194
V?cné dary - dárkové balí?ky 2 000 1 800

5175
Poho?t?ní 2 000 2 200
3399 Ostatní zále?iitosti kultury, církví a sd?lovacích prost?edk? 4 000 4 000

5139
Nákup materiálu 2 000 0
3421 Vyu?ití volného ?asu d?tí a mláde?e 2 000 0

5171
Opravy a udr?ování 150 000 0

5171 90 Opravy a udr?ování
0

5021
Ostatní osobní výdaje
4 100

5139
Nákup materiálu
7 800

5154
Elektrická energir 3 000 3 700

6121
Budovy, haly, stavby
108 000

6121 90 Budovy, haly, stavby - POV 2008
116 000

5153
Plyn 3 600 3 600
3613 Nebytové hospodá?ství 156 600 243 200

5154
El.energie ve?ejné osv?tlení 9 000 6 100

5171
Opravy a udr?ování 25 000 37 500
3631 Ve?ejné osv?tlení 34 000 43 600

5169
Nákup slu?eb 44 000 44 000
3633 Výstavba a údr?ba místních in?enýrských sítí 44 000 44 000

6119
Ost. nákupy dlouh. nehmotného majetku


6121
Budovy, haly, stavby 65 000 0
3635 Územní plánování 65 000 50 000

6130
Pozemky
4 600
3639 Komunální slu?by a územní rozvoj jinde neza?azené 0 4 600

5169
Nákup slu?eb - svoz nebezpe?ných odpad? 0 3 300
3721 Sb?r a svoz nebezpe?ných odpad? 0 3 300

5169
Nákup slu?eb - komun. odpad - tko 63 000 63 000
3722 Sb?r a svoz komunálních odpad? 63 000 63 000

5169
Nákup slu?eb - komun. odpad - separace 20 000 13 500
3723 Sb?r a svoz ostatních odpad? 20 000 13 500

5221
Neinv. transfery obecn? prosp??ným spole?nostem
3 900

5021 15091 Ostatní osobní výdaje
3 900

5221 15091 Neinv. transfery obecn? prosp??ným spole?nostem
-3 900
3742 Chrán?né ?ásti p?írody 0 3 900

5021
Ostatní osobní výdaje
8 200

5156
Pohonné hmozy a maziva
800

5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
50 000

5169
Nákup slu?eb 20 000 1 600

5179
Ostatní nákupy jinde neza?azené
800
3745 Pé?e o vzhled obcí a ve?ejnou zele? 20 000 61 400

5023
Odm?ny ?len? zastupitelstva 116 000 111 000

5019
Ostatní platby 3 000 1 400

5032
Povinné pojistné na ve?ejn zdravotní poji?t?ní 10 000 9 500
6112 Zastupitelstvo obcí 129 000 121 900

5172 98193 Programové vybavení 0 1 000

5139 98193 Nákup materiálu 0 900

5175 98193 Poho?t?ní 0 600

5173 98193 Cestovné 0 200

5032 98193 Povinné pojistné na ve?ejn zdravotní poji?t?ní 0 600

5021 98193 Ostatní osobní výdaje 0 9 200
6115 Volby do zastupitelstev územn? samosprávných celk? 0 12 500

5021
Ostatní osobní výdaje 36 000 36 000

5019
Ostatní platby
1 200

5031
Povinné pojistné na sociální poji?t?ní 9 300 9 300

5032
Povinné pojistné na ve?ejn zdravotní poji?t?ní 3 200 3 200

5136
Nákup knih 8 000 12 200

5139
Nákup materiálu 4 000 12 300

5161
Po?tovné 2 000 1 300

5162
Slu?by telekomunikací a radiokomunikací 27 000 28 300

5163
Slu?by pen.ústav? 3 000 12 600

5167
Slu?by ?kolení a vzd?lávání 5 000 9 700

5168
Slu?by zpracování dat 9 000 10 200

5169
Nákup ostatních slu?eb
2 700

5175
Poho?t?ní 2 000 3 000

5173
Cestovné 4 000 7 500

5229
Ost. neinv. transfery nezisk. a podobným organizacím
100

6130
Pozemky 5 000 0
6171 ?innost místní správy 117 500 149 600

5329
?l.p?ísp?vek Mikroregionu Tel?sko 1 600 1 700
6409 Ostatní ?innosti jinde neza?azené 1 600 1 700

8124
Uhrazené splátky dlouh. p?ijatých p?j?ených prost?edk? 286 200 286 200
8xxx Financování 286 200 286 200
CELKEM VÝDAJE 1 024 900 1 240 700
© 2008 Lukáš a Vojtěch Krajíčkovi | Prohlášení o přístupnosti